Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chu

26-10-2021 09:58

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN CHỢ CHU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

STT

Tên TTHC

QĐ Công bố

 

1. Lĩnh vực Lao động - thương binh & xã hội  ( 45 thủ tục)

 
 

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3170/QĐ-UBND

 

2

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

3170/QĐ-UBND

 

3

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

3170/QĐ-UBND

 

4

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

3170/QĐ-UBND

 

5

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

3170/QĐ-UBND

 

6

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

3170/QĐ-UBND

 

7

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

3170/QĐ-UBND

 

8

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

3170/QĐ-UBND

 

9

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

3170/QĐ-UBND

 

10

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

3170/QĐ-UBND

 

11

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

3170/QĐ-UBND

 

12

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

3170/QĐ-UBND

 

13

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

3170/QĐ-UBND

 

14

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

2875/QĐ-UBND

 

15

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

2875/QĐ-UBND

 

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

2875/QĐ-UBND

 

17

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

2875/QĐ-UBND

 

18

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

2875/QĐ-UBND

 

19

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

2875/QĐ-UBND

 

20

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2875/QĐ-UBND

 

21

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

2875/QĐ-UBND

 

22

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

2875/QĐ-UBND

 

23

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2875/QĐ-UBND

 

24

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

2875/QĐ-UBND

 

25

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2875/QĐ-UBND

 

26

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

2875/QĐ-UBND

 

27

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2875/QĐ-UBND

 

28

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

2875/QĐ-UBND

 

29

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

2875/QĐ-UBND

 

30

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2875/QĐ-UBND

 

31

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

2875/QĐ-UBND

 

32

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

252/QĐ-UBND

 

33

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

252/QĐ-UBND

 

34

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

252/QĐ-UBND

 

35

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

252/QĐ-UBND

 

36

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

252/QĐ-UBND

 

37

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

3798/QĐ-UBND

 

38

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

3798/QĐ-UBND

 

39

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

2299/QĐ-UBND

 

40

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

1413/QĐ-UBND

 

41

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

1413/QĐ-UBND

 

42

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

1413/QĐ-UBND

 

43

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

3004/QĐ-UBND

 

44

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

3004/QĐ-UBND

 

45

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

3004/QĐ-UBND

 

2. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch ( 39 thủ tục)

 

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

3062/QĐ-UBND

 

2

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

3062/QĐ-UBND

 

3

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

3062/QĐ-UBND

 

4

Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)

3062/QĐ-UBND

 

5

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

3062/QĐ-UBND

 

6

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

1322/QĐ-UBND

 

7

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

1322/QĐ-UBND

 

8

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

1322/QĐ-UBND

 

9

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

673/QĐ-UBND

 

10

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

673/QĐ-UBND

 

11

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

3520/QĐ-UBND

 

12

Thủ tục công nhận hòa giải viên

3520/QĐ-UBND

 

13

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

3520/QĐ-UBND

 

14

Thủ tục chứng thực di chúc

3520/QĐ-UBND

 

15

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

3129/QĐ-UBND

 

16

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

3129/QĐ-UBND

 

17

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

3129/QĐ-UBND

 

18

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

3129/QĐ-UBND

 

19

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3129/QĐ-UBND

 

20

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

3129/QĐ-UBND

 

21

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

3129/QĐ-UBND

 

22

Thủ tục đăng ký giám hộ

3129/QĐ-UBND

 

23

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

3129/QĐ-UBND

 

24

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

3129/QĐ-UBND

 

25

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

3129/QĐ-UBND

 

26

Thủ tục đăng ký khai tử

3129/QĐ-UBND

 

27

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

3129/QĐ-UBND

 

28

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

3129/QĐ-UBND

 

29

Thủ tục đăng ký kết hôn

3129/QĐ-UBND

 

30

Thủ tục đăng ký khai sinh

3129/QĐ-UBND

 

31

Đăng ký lại khai tử

3129/QĐ-UBND

 

32

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

2130/QĐ-UBND

 

33

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

2130/QĐ-UBND

 

34

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2130/QĐ-UBND

 

35

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

2130/QĐ-UBND

 

36

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

2130/QĐ-UBND

 

37

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2130/QĐ-UBND

 

38

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

2130/QĐ-UBND

 

39

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2130/QĐ-UBND

 

3. Lĩnh vực TN&MT ( 4 thủ tục)

 

1

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

1160/QĐ-UBND

 

2

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2771/QĐ-UBND

 

3

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

2771/QĐ-UBND

 

4

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2771/QĐ-UBND

 

4. Lĩnh vực nội vụ ( 15 thủ tục)

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2916/QĐ-UBND

 

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

2916/QĐ-UBND

 

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

2916/QĐ-UBND

 

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2916/QĐ-UBND

 

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2916/QĐ-UBND

 

6

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

936/QĐ-UBND

 

7

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

936/QĐ-UBND

 

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

936/QĐ-UBND

 

9

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

936/QĐ-UBND

 

10

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

936/QĐ-UBND

 

11

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

936/QĐ-UBND

 

12

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

936/QĐ-UBND

 

13

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

936/QĐ-UBND

 

14

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

936/QĐ-UBND

 

15

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

936/QĐ-UBND

 

5. Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ( 3 thủ tục)

 

1

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

3519/QĐ-UBND

 

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

3519/QĐ-UBND

 

3

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

3472/QĐ-UBND

 

6. Lĩnh vực tài chính ( 2 thủ tục)

 

1

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

3293/QĐ-UBND

 

2

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2557/QĐ-UBND

 

7. Lĩnh vực giáo dục ( 6 thủ tục)

 

1

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

3979/QĐ-UBND

 

2

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

3979/QĐ-UBND

 

3

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3979/QĐ-UBND

 

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

3979/QĐ-UBND

 

5

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3979/QĐ-UBND

 

6

giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

3979/QĐ-UBND

 

8. Lĩnh vực kế hoạch & đầu tư ( 3 thủ tục)

 

1

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

4097/QĐ-UBND

 

2

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

4097/QĐ-UBND

 

3

Thông báo thành lập tổ hợp tác

4097/QĐ-UBND

 

9. Lĩnh vực văn hóa - thể dục thể thao ( 7 thủ tục)

 

1

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

951/QĐ-UBND

 

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

951/QĐ-UBND

 

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

951/QĐ-UBND

 

4

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

951/QĐ-UBND

 

5

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

951/QĐ-UBND

 

6

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

951/QĐ-UBND

 

7

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

951/QĐ-UBND

 

10. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( 8 thủ tục)

 

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

1555/QĐ-UBND

 

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

1555/QĐ-UBND

 

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

1555/QĐ-UBND

 

4

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

1555/QĐ-UBND

 

5

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

1555/QĐ-UBND

 

6

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

1555/QĐ-UBND

 

7

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

1555/QĐ-UBND

 

8

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1555/QĐ-UBND

 

11. Lĩnh vực giao thông vận tải ( 10 thủ tục)

 

1

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

7

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

8

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

9

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

10

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

1203/QĐ-UBND (Danh mục TTHC chuẩn hóa)

 

12. Lĩnh vực Y tế  ( 2 thủ tục)

 

1

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

695/QĐ-UBND

 

2

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

695/QĐ-UBND

 

13. Lĩnh vực Công an ( 16 thủ tục)

 

1

Thủ tục đăng ký thường trú

 

 

2

thủ tục tách sổ hộ khẩu

 

 

3

thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu

 

 

4

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu

 

 

5

Thủ tục điều chỉnh hộ khẩu

 

 

6

Thủ tục xóa đăng ký thường trú

 

 

7

Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

 

 

8

Thủ tục đăng ký tạm trú tại công an xã

 

 

9

Thủ tục khai báo tạm vắng tại công an cấp xã

 

 

10

Thủ tục lưu trú và nhận lưu trú tại công an cấp xã

 

 

11

Thủ tục hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

 

 

12

Thủ tục Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

 

 

13

Thủ tục Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

 

14

Thủ tục Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

 

15

thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

 

16

Thủ tục Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

 

 
 

Lĩnh vực Quân sự ( 14 thủ tục)

 

1

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tại nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết

6184/QĐ-BQP

 

2

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết

6184/QĐ-BQP

 

3

Thủ tục đăng ký lần đầu đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội ( chủ phương tiện là cá nhân)

6184/QĐ-BQP

 

4

Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức)

6184/QĐ-BQP

 

5

Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức)

6184/QĐ-BQP

 

6

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

6184/QĐ-BQP

 

7

Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

6184/QĐ-BQP

 

8

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

6184/QĐ-BQP

 

9

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

6184/QĐ-BQP

 

10

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

6184/QĐ-BQP

 

11

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

6184/QĐ-BQP

 

12

Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000

6184/QĐ-BQP

 

13

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc

6184/QĐ-BQP

 

14

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần)

6184/QĐ-BQP

 
       

 

 

Mai Chi
VP UBND

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3377

Tổng truy cập: 1002882